Warunki reklamacji

Zapoznaj się z warunkami reklamacji

§ Warunki ogólne

Firma Dino zapewnia 2 letnią gwarancję i rękojmię na wszystkie zakupione produkty. Nie wszystkie produkty posiadają fabryczną gwarancję producenta, wtedy dowodem upoważniającym do reklamacji jest nasz paragon fiskalny, faktura vat lub inny dowód zakupu.

Ze względu na tendencję paragonów do blaknięcia (papier termiczny), proponujemy skopiować paragon lub trzymać go w ciemnym miejscu.

Wszystkie reklamacje nalezy składać za pośrednictwem formularza lub w siedzibie sklepu.

dino.sklep.pl, Ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź

Prosimy o sprawdzenie stanu każdej przesyłki w obecności kuriera, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu. Jeśli zauważono uszkodzenie towaru dopiero po jego rozpakowaniu, prosimy o wezwanie kuriera i spisanie protokołu szkody. Ułatwi to rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń w czasie transportu.

§ Procedura reklamacyjna

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 1. Podstawa prawna, przedmiot i miejsce zgłoszenia reklamacji.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki postępowania reklamacyjnego w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej w produktach sprzedawanych przez firmę Dino, zwaną dalej sprzedawcą.
 2. Niniejsze warunki oparte są o Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 3. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez podane w poprzednim zdaniu akty prawne
 4. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 i Kodeksu cywilnego.
 5. W takiej sytuacji klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.
 6. Dino odpowiada za sprzedany towar w ciągu 2 lat od otrzymania towaru przez klienta.
 7. Miejsce składania reklamacji : Dino, Ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź.

§ 2. Warunki zgłoszenia i wysłania reklamacji

 1. W celu zgłoszenia reklamacji online należy :
 2. Do każdego reklamowanego towaru powinny zostać dołączone :
 3. Klient nie ponosi kosztów dostarczenia reklamowanego towaru.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Dino zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy).
 2. Dino zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od sprzedawcy zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
 3. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sprzedawca może dokonać:
 4. Odstąpienie konsumenta od umowy (zwrot gotówki) jest nieuzasadnione, gdy wada towaru jest nieistotna - art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego
 5. W przypadku zaistnienia wady istotnej sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu gotówki lub wymiany towaru na nowy przy drugiej reklamacji.
 6. W przypadku niewuzględnienia żądania klienta, co do sposobu załatwienia reklamacji, sprzedawca poinformuje o tym klienta w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 7. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w konsultacji z rzeczoznawcą i wyspecjalizowanym serwisem. Zdecydowana większość reklamacji jest rozpatrywana pozytywnie, często zgodnie z żądaniem klienta, zawartym w druku reklamacyjnym.
 8. Towar powinien być przesłany do serwisu starannie zapakowany. Uszkodzenia spowodowane brakiem odpowiedniego opakowania mogą być usuwane na koszt Klienta.
 9. Czas naprawy nie powinien przekraczać 14 dni, ale w sytuacjach skomplikowanych sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.
 10. Pełnowartościowy, wolny bez wad (zgodny z umową) towar zostanie dostarczony bezzwłocznie do klienta na koszt sprzedawcy.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się, na życzenie klienta, do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
 12. Konsument ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dzięki instytucji Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, e-mail: mrk@uml.lodz.pl
Lista serwisów gwarancyjnych

Niniejsze zasady reklamacyjne zostały opracowane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa : Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz : Kodeksu cywilnego. W przypadku powstanie jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności nadrzędne i obowiązujące sa przepisy powołanych aktów prawnych.